Činnosti v oblasti ekológie a životného prostredia:

 • Zámer, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, alebo Správa o hodnotení vypracované podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA):
  • samostatne: Rodinné farmy Budmerice, Za dolinkou, ktorých súčasťou je  aj letisko  pre malé športové lietadlá, 2008, Likvidácia motorových vozidiel, Tehelná ul. Pezinok, 2009, Jazdecký areál – Pezinok - Stupy, novostavba stajní a jazdiarne, 2009, Novostavba jazdeckej haly s ustajnením koní, Pezinok, 2009, Skladovacia hala fľašovaných výrobkov, Pezinok, Glejovka 10/A - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010 
  • v riešiteľskom kolektíve: Retail park Malacky, 2007, Revitalizácia polyfunkčného komplexu Noma Trenčín, 2007, Výrobno-prevádzkový areál Petmas - Ekos s.r.o.,  Pezinok, 2007, FARMA  NA  CHOVNÉ  OŠÍPANÉ, Veľké Kosihy, 2007, CTPark Trenčín, 2007, Priemyselno-logistické centrum - Zavar, 2007, AUPARK Ružomberok, 2008, Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice, 2008, Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín, II. etapa, 2008, Výrobná hala LC Displejov, Trenčín, 2008, VETERNÝ PARK MYJAVA, lokalita Poľana, 2008, Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu  štrkopieskov v lokalite Brunovce - Luh, 2008,  Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Rakoľuby - Kačín, 2008, VETERNÝ PARK Zlaté Moravce, lokalita Kúty, 2008, VETERNÝ PARK NITRA, lokalita Šurianky, 2008, AUPARK TRENČÍN, 2009, Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli bratislavského hradu Časť L - Podzemná parkovacia garáž, 2009, Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín, II. etapa - Správa o hodnotení, 2009, Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu  štrkopieskov v lokalite Brunovce - Luh - Správa o hodnotení, 2009, Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Rakoľuby - Kačín, 2009, Logistické centrum COOP Jednota, Žilina, 2009, AUPARK TRENČÍN - Správa o hodnotení, 2010, Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie / Brumov – Bylnice - Správa o hodnotení, 2010
 • Územný generel zelene mesta Bratislavy – v riešiteľskom kolektíve,
 • Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN Bratislavy (aktualizácia R-ÚSES)
 • Územné systémy ekologickej stability (Limbach, Nová Dedinka, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Veľký Biel, Plavecký Štvrtok, Miloslavov, Chorvátsky Grob, Modra (metodická spolupráca), ...)
 • Krajinnoekologický plán mesta Senec
 • Územný plán VÚC Bratislavský región - v riešiteľskom kolektíve - časť lesné hospodárstvo,
 • Environmentálne zhodnotenie územia pre zámer (Ob. súbor Bystrická - Mečíková v k.ú Devínska Nová Ves)
 • Metodika - Rozsah zadania pre obstaranie územných generelov zelene mestských častí Bratislavy
 • Plány odpadového hospodárstva a evidencia odpadov