Geodetické a kartografické činnosti

Vykonávame nasledovné druhy geodetických prác:

Geodetické práce v katastri nehnuteľností

 • geometrické plány
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • podklady pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavieb
 • spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
 • konzultačná a poradenská činnosť

Digitálne účelové mapovanie územia

 • základné mapy miest, závodov, letísk, diaľnic...
 • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • práce pre správcov inžinierskych sietí, vyhľadávanie a zameranie podzemných vedení
 • účelové mapy parkov, poľnohospodárskych podnikov a priemyselných areálov
 • pasportizácia vodných tokov a inžinierskych sietí
 • skenovanie, transformácia, digitalizácia, vektorizácia a veľkoplošná tlač mapových podkladov

Geodetické práce v investičnej výstavbe

 • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe a bodových poliach podľa zákona č.215/1995
 • vytýčenie drobných stavieb
 • spracovanie vytyčovacích výkresov stavieb
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 • podrobné vytýčenie stavebných objektov
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • kontrolné merania počas výstavby, kubatúry, deformácie
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb

Geodetické práce v bodových poliach

 • budovanie polohových a výškových bodových polí
 • budovanie vytyčovacích sietí s vysokou presnosťou a určovanie ich parametrov

Špeciálne geodetické práce

 • meranie posunov a deformácií stavebných objektov
 • zameriavanie pamiatkových objektov a skutkového stavu budov
 • meranie geometrických parametrov žeriavových dráh a potrubných mostov
 • meranie geometrických parametrov strojných a technologických zariadení v priemysle

Všetky geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.).

Copyright 2010 IGES s.r.o.